Teoria:
Activitats:
F00.Lleis de Newton.pdf
F01. Primeres reflexions i problemes.pdf
.
1.- Les lleis de Newton en 2 minuts
2.- Les lleis de Newton
3.- Lleis de Newton a la ISS
Web: Lleis de Newton. Exemples
Video: Llei d'inercia
Teoria:
Activitats:
F02.Moment lineal i principi de Conservació.pdf
F03. Problemes P i PCP.pdf
Web: Moment lineal
Web Khan academy: Moment lineal
Video Xocs: PCP
Video Xocs: PCP i PCE
Simulador de xocs
PCP en una explosió
Activitats:
F04. Problemes Lleis de Newton
.

Teoria:
F05a.Força centrípeta.pdf
Components intrínseques i força centrípeta 1
Components intríseques i força centrípeta 2
SimuladorTeoria:
F05b. Força Gravitatòria
Video: La manzana y Luna
Activitats:
F05c.Problemes acceleració i Força centrípeta
Forces en moviments circulars

DEURES D'AQUEST TEMA PER A NADAL:

Fer les activitats 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 de la fitxa F05c
(són de força gravitacional)
Teoria:
F06a.Pes efectiu i Força Fregament.pdf
Forces fregament 1
Forces fregament 2
Teoria:
F06b.Força de fregament.pdf

Activitats:
F07. Problemes dinàmica amb fregament i Fg
simulador pla inclinat
Teoria:
F08.Tensions i Llei de Hooke.pdf
simulador sistemes 1
simuladors sistemes 2
simulador sistemes 3
Teoria:
F09.Dues masses en contacte.pdf

Activitats:
F11.Problemes Variats Dinàmica II


F10.Problemes plans inclinats, tensions i llei de Hooke

Exemples
resolts:
F12. Exemples resolts pla inclinat i tensions
F13. Exemples resolts II
F14. Exemples resolts III
F15. Exemples resolts IV