Apunts de classe i Activitats

Webs, simuladors, videos i altres

Teoria:

Activitats:
F01 Cinemàtica 1. Primeres Definicions
F02 Cinemàtica 2. Velocitat i acceleració
F03 Problemes definicions r-v-a
1.- Primeres definicions
2.- Definicions de velocitat i acceleració (I)
3.- Definicions de velocitat i acceleració (II)
4.- Gràfiques r-t, v-t i a-t (simulador)
5.- Components intrínseques de l'acceleració
.
Teoria:
Activitats:
F04 MRU i MRUA
F05 Problemes MRU i MRUA
1.- Moviments MRU i MRUA
2.- Simulador MRU i MRUA
Resolució prob 3 i 8 F05 MRU i MRUA
Resolució problema 13 F05. MRU i MRUA
Teoria:
Activitats:
F06 Movimiento de caída libre
F07 Problemes de caiguda lliure
.
1.- Moviments deguts a l'acció de la gravetat
2.- Caiguda lliure. La llei de la gravetat (video)
3.- Caiguda dels cossos al buit (video)
Teoria:

Activitats:
F08 Movimient 2D. Tir horitzontal
F09 Moviment en 2D. Parabòlic complet
F10 Problemes moviments en 2D

.
1.- Moviments en dues dimensions
2.- Moviment en dues dimensions (video)
3.- Simulador tir parabìlic i horitzontal 1
4.- Simulador Tir Parabòlic i horitzontal 2
5. Simulador tir parabòlic i horitzontal 3
Resolució model 1 problema 2D
Resolució model 2 problema 2D
Resolució model 3 problema 2D F10 prob.6
Teoria:
F11 MCU
F12 Problemes de MCU

.
1.- MCU (ampliació teoria)
2.- MCU (simulador 1)
2.- MCU (simulador 2)
3.- MCU (Simulador 3)
4.- MCU (video)Repàs:
F13 Problemes de repàs
1.- Més simuladors per a veure altres conceptes
Repàs:
F14 Model prova cinemàtica (I)

Repàs:
F15 Model prova cinemàtica (II)